Informatie - Information

 

Nederlands

Selectie IDC Leistung - Sélection IDC Leistung

Français

 

Geldig vanaf 01/01/2015

 

Algemeen

 

 a)  Doel :

    

      Deelnemen aan het Wereldkampioenschap IDC - Leistung, ten einde er de KBDCB te vertegenwoordigen.

 

 b)  Samenstelling :

      

      De ploeg is samengesteld uit maximaal 6 leden en een coach.

 

 

 c)  Selectie :

 

      De selectie gebeurt in de periode vanaf 1 Maart het voorgaande jaar tot 1 Maart in het jaar waarvoor de selectie geldt.

 

Om zich te selecteren dient men voor 2 Maart van het jaar waarvoor de selectie geldt zijn kandidatuur in te dienen bij de commissaris africhting van de KBDCB.

 

Selectienormen

 

* De Belgische nationaliteit te bezitten.

* Lid zijn van de KBDCB.

* Twee wedstrijden hebben gespeeld onder 2 verschillende keurmeesters (binnen de periode van 1 Maart het voorgaande jaar tot 1

   Maart in het jaar waarvoor de selectie geldt), en geslaagd zijn voor deze 2 wedstrijden met een minimum aantal punten van :

   A.70  B.70  C.80 (deze 2 wedstrijden moeten officiële wedstrijden zijn maar kunnen door het lid vrij gekozen worden binnen of

   buiten België), ook moet er verplicht deelgenomen worden aan het KBDCB Kampioenschap GHP.

   De plaats behaald op het KBDCB Kampioenschap GHP zal mogelijk doorslaggevend zijn voor de volgorde in de selectie voor het

   IDC Wereld Kampioenschap.

   In geval van ex aequo refereren we naar de 2 wedstrijden gespeeld onder 2 verschillende keurmeesters.
   In geval van overmacht kan uitzonderlijk en enkel op gemotiveerde aanvraag van de persoon zelf, de commissaris africhting van de  

   KBDCB een alternatieve wedstrijd aanduiden. Dit zal verplicht een CAC of gelijkaardig alternatief zijn.

* De commissaris africhting zal in het eerste kwartaal van het jaar waarvoor de selectie geldt een gezamenlijke training organiseren die

   beslissend zal zijn voor de samenstelling van de ploeg. Deelname aan deze training is verplicht.

   In geval van overmacht kan uitzonderlijk en enkel op gemotiveerde aanvraag van de persoon zelf, de commissaris africhting van de  

   KBDCB een alternatieve training aanduiden.

 

Het samenstellen van de ploeg is de verantwoordelijkheid van de KBDCB Commissaris Africhting, dit in samenspraak met het KBDCB Bestuur.

Er zullen niet alleen de ingeleverde resultaten in acht genomen worden, maar er zal tevens rekening gehouden worden met de leeftijd

en het africhtingniveau van de hond, alsook met de ervaring en de ingesteldheid van de geleider.

 

 d)  De Coach :

 

      De commissaris africhting van de KBDCB zal een coach aanduiden.

      De coach zijn opdracht bestaat er in de ploeg te begeleiden op hun manifestaties en zich met de administratie en organisatie bezig te

      houden.

      Hij/zij zal zich in samenspraak met de commissaris africhting bekommeren om de samenhorigheid binnen de ploeg.

      Hiertoe zullen regelmatig gezamenlijke trainingen en samenkomsten worden georganiseerd.

 

 e)  Opmerkingen :

 

      De commissaris africhting behoudt zich het recht voor, in samenspraak met het bestuur van de KBDCB, tijdens de voorbereidingsfase 

      onderlinge verschuivingen in de ploeg door te voeren, teneinde de ploeg in een optimale conditie te houden.

 

      De commissaris africhting heeft de mogelijkheid, indien dit zinvol mocht blijken om de ploeg te versterken, door bv. een "Wildcard"

      uit te reiken.

 

      Bij misdragen van een lid van de ploeg, kan deze bij besluit van het BDCB bestuur worden geschorst.

 

Van de ploegleden wordt verwacht

 

-    * Dat ze zich tijdens de evenementen waarop ze de KBDCB vertegenwoordigen aan de voorschriften houden die betrekking hebben tot 

        sponsoring.

-    * Dat ze de aanwijzingen van de coach m.b.t. de wedstrijd en de voorbereiding opvolgen.

-    * Dat ze regelmatig deelnemen aan gezamenlijke trainingen, die georganiseerd zullen worden door de commissaris africhting, met het doel 

        de samenhorigheid van de ploeg te bevorderen.

-    * Dat ze op de evenementen waaraan de ploeg deelneemt, de belangen van de ploeg prioriteit geven en zich inzetten voor een goede

        samenwerking.

-    * Dat ze zich sportief en fair opstellen.

-    * Dat ze de voorschriften en reglementen opgelegd door de organiserende NKO respecteren.